PK Metrostav a. s.

 

Referencie

PK Metrostav a. s. - výroba drveného kameniva

 

      Spoločnosť

     

      Produkty

 

PK Metrostav a. s.

Spoločnosť PK Metrostav a. s. prevzala pod svoju správu všetky výrobné, strojné a dopravné zariadenia zabezpečujúce prípravu
a dobývanie vyhradených ložísk povrchovým spôsobom, následnú výrobu a zušľachtenie nerastov.

Spoločnosť PK Metrostav a. s., bola založená 26. apríla 1996 a do obchodného registra bola zapísaná 3. septembra 1996
(Obchodný register Okresného súdu Žilina v Žiline, oddiel Sa, vložka č.10533/L) pod pôvodným menom Priemysel kameňa, a.s.
so sídlom v Lučenci. Pôvodne spoločnosť prevádzkovala tri lomy: Stožok, Bulhary a Čamovce.

Koncom roka 2005 došlo ku zmene majiteľa (100% Doprastav, a.s.), vplyvom ktorého nastali v nasledujúcom období výrazné zmeny. Okrem personálnych zmien došlo ku nárastu majetku a to z dôvodu majiteľovho rozhodnutia vyčleniť z pôsobnosti Doprastavu, a.s. podnikateľskú činnosť zhodnú s činnosťou našej spoločnosti. Bol navŕšený počet prevádzok na sedem a to o lomy v Tunežiciach, Ružomberku, Horných Pršanoch a vo Višňovom. Taktiež došlo ku zmene názvu a sídla spoločnosti.

V priebehu nasledujúceho obdobia naša spoločnosť svojou aktivitou získala 100% vlastnícky podiel na firme ŽPSV Ruskov, s.r.o. - prevádzka lomu v Ruskove. Následne bola dcérska spoločnosť premenovaná na PK Ruskov, s.r.o. Koncom roka 2009 bolo rozhodnuté o zlúčení našej spoločnosti a PK Ruskov, s.r.o. čím sa od 1.1.2010 naša spoločnosť stala právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti PK Ruskov, s.r.o.

Koncom roka 2012 došlo ku zmene majiteľa našej spoločnosti. Novým majoritným majiteľom sa stala spoločnosť Metrostav a.s.
so sídlom v Prahe. Od tohto obdobia je naša spoločnosť súčasťou skupiny METROSTAV.

 

Naše výrobky dlhodobo dosahujú štandard európskej kvality. Potvrdením zhody nami deklarovaných vlastností výrobkov s určenými technickými normami sú platné certifikáty pre naše výrobky.

Drvené kamenivo z našich výrobní sa môže použiť ako:
   - kamenivo na výrobu betónu
   - kamenivo do malty
   - kamenivo do bituménových zmesí
   - kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov
   - kamenivo na koľajové lôžka

 

 

      Kvalita

   

      Referencie

   

      Kontakt

   
     
   Oblasť Sever    

      Lom Tunežice

   

      Lom Turie-Višňové

   

      Lom Ružomberok

   

      Lom Bystrička

   
     
   Oblasť Juh    

      Lom Stožok

   

      Lom Bulhary

   

      Lom Čamovce

   

 

   
   Oblasť Východ    
      Lom Ruskov    

 

   
 

   Mapa lomov

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
  stavebný kameň, stavebny kamen, drvené kamenivo, drvene kamenivo, štrkodrva, strkodrva, frakcie kameniva, štrky, strky, šutolina, sutolina, makadam,
  PK Metrostav a. s.    www.pkmetrostav.sk    All rights reserved